Liwanag ng aming Puso (Lyrics and Chords)

Song Title "Liwanag ng aming Puso"
Music and Lyrics by Luis Antonio Tagle, DD - Eddie Hontiveros, SJ
Album: Purihi't Pasalamatan
Category: Entrance Song, Pambungad na awit

DOWNLOAD SONG LYRICS AND CHORDS PDF HERE

Intro: (Capo 3) G - Gm - D/F# - B7 - Em - A7 - D - 
G/D - DM7 - G/D - D - G/D - DM7 - G/A

Verse 1
  D              G/D     A7/D       D/F#      F#7      G-B7-Em
Liwanag ng aming pu - so, sa ami'y manahan Ka.
                Em7/D   A7             A       E7    Em7 A7
Ang init ng 'Yong biyaya, sa amin ipadama.
     D               G/D  A7/D D      D7                     G - B7 - Em
Patnubay ng mahihi - rap, O aming pag-asa't gabay.
    G            Gm     D/F# B7      Em              A7     D  
Sa aming saya at ha - pis, tanglaw Kang kaaya-aya.
G/D D G/D

Verse 2 (Verse 1 chords)
Liwanag ng kaaliwan, sa ami'y dumalaw Ka.
Kalinga Mo ang takbuhan noong unang-una pa.
Pawiin ang aming pagod, ang pasani'y pagaanin.
Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin.

Verse 3 (Verse 1 chords)
Liwanag ng kabanalan, sa ami'y mamuhay Ka.
Ang ningas ng 'Yong pag-ibig,
Ang siyang magsilbing gabay.
'Pag nalayo Ka sa amin, ang tao'y walang halaga.
'Di namin makakayanang hanguin ang kaluluwa.

Verse 4 (Verse 1 chords)
Liwanag ng bagong buhay, sa ami'y umakay Ka.
Linisin ang aming sugat, ang diwa'y bigyang sigla.
Akitin Mo ang palalo, damayan ang naliligaw;
Ituro Mo ang landasin, patungo sa aming tanglaw.

Verse 5 (Verse 1 chords)
Liwanag ng aming puso, sa ami'y manahan Ka.
Idulot Mo po sa amin, kapayapaang wagas.
Ang 'Yong gantimpala 't mana, pangako Mong kasarinlan.
Ang bunga ng pagkandili: Ligaya magpakailanman.

2018 Catholic Songbook

Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.