Luwalhati sa Diyos (Mass for Peace) (Lyrics and Chords)

Song Title "Luwalhati sa Diyos"
Album: Mass for Peace
Music by Ryan Cayabyab
Category: Gloria


Intro: G C/G D/F#
       G C/G D/F#

G               C/G    D/F# G
 Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
       C/E                G/D                           A/C# 
 At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong 
    D      G/B
may mabuting kalooban
C9           G/B      C9          G/B
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
   C9         G/B      F                  D
 Sinasamba Ka namin, niluluwalhati Ka namin
          G/B      C9          G/B       C9           
Pinasasalamatan Ka namin dahil sa dakila 
 D
Mong kal'walhatian

G             C/G D/F#    G
 Panginoon Diyos Hari ng langit
  C/E           G/D              A/C# D G/B
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
C9              G/B    C9           G/B
 Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak
C9            G/B               F            Dsus D
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos Anak ng Ama
             G/B       C9              G/B    C9    
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng 
Am     F     D
sanlibutan, maawa Ka sa amin

D/C
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan 
Bb/D                 C/D             Bb/D D9    D
 Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, Maawa Ka sa amin
G                C/G  D/F#  G    C/E        G/D        A/C# D G/B
 Sapagkat Ikaw lamang ang banal, 
    G/D        A/C# D G/B
Ikaw lamang ang Panginoon
C9     G/B  C9     G/B       C9        G/B          
Ikaw lamang O Hesuskristo, kasama ng 
       C/A         D9 D
Espiritu Santo sa kal'walhatian
          C/G G
ng Diyos Ama.. Amen.

2013 | Catholic Songbook™

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.