Luwalhati sa Diyos (Mass for Peace)

[Gloria] [Papuri] Ryan Cayabyab Intro: G C/G D/F# G C/G D/F# G C/G D/F# G Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan ... thumbnail 1 summary
[Gloria] [Papuri]
Ryan Cayabyab 

Intro: G C/G D/F#
    G C/G D/F#


G        C/G  D/F# G
 Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
    C/E        G/D              A/C# D G/B
 At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban
C9      G/B   C9     G/B
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
  C9     G/B   F         D
 Sinasamba Ka namin, niluluwalhati Ka namin
     G/B   C9     G/B    C9      D
Pinasasalamatan Ka namin dahil sa dakila Mong kal'walhatian

G       C/G D/F#  G
 Panginoon Diyos Hari ng langit
 C/E      G/D       A/C# D G/B
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
C9       G/B  C9      G/B
 Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak
C9      G/B        F      Dsus D
 Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos Anak ng Ama
       G/B    C9       G/B  C9  Am   F   D
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin

D/C
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan 
Bb/D         C/D       Bb/D D9  D
 Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, Maawa Ka sa amin
G        C/G D/F# G  C/E    G/D    A/C# D G/B
 Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon
C9   G/B C9   G/B    C9    G/B     C/A     D9 D
Ikaw lamang O Hesuskristo, kasama ng Espiritu Santo sa kal'walhatian
     C/G G
ng Diyos Ama.. Amen.

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests