Ang Puso Ko'y Nagpupuri (Magnificat) (Lyrics and Chords)

Song Title "Ang Puso Ko'y Nagpupuri" Lyrics and Chords
Musika ni Eddie Hontiveros, SJ
Ang Awit ay batay sa Lucas 1:46-55
Album: Purihi't Pasalamatan
Category: Marian, Advent
Maaari ring awitin bilang Pambungad/Pangwakas na Awit

Intro: G - D/F# - Bm - Em - A7 - D - A7

Koro:
        D                      G   A7
Ang puso ko'y nagpupu - ri,
        D            A7        D
nagpupuri sa Panginoon,
D7         G           A      D    Bm
Nagagalak ang aking espiritu,
  Bm         Em   A7  D
sa 'king Tagapagligtas.


             D     A7         D
1. Sapagkat nilingap Niya,/
       G               A7          D
Kababaan ng Kanyang alipin,
   G     D            A7       Bm
Mapalad ang pangalan ko/
      E7                   A7
sa lahat ng mga bansa.
(Ulitin ang Koro)

2. Sapagkat gumawa ang Poon/
ng mga dakilang bagay;
Banal sa lupa't langit /
ang pangalan ng Panginoon.
(Ulitin ang Koro)

3. At kinahahabagan N'ya/
ang mga sa Kanya'y may takot,
At sa lahat ng salinlahi / 
ang awa N'ya'y walang hanggan.
(Ulitin ang Koro)

4. At ipinakita N'ya /
ang lakas ng Kanyang bisig;
At ang mga palalo'y /
pinangalat ng Panginoon.


Koro:
        D                      G   A7
Ang puso ko'y nagpupu - ri,
        D            A7        D
nagpupuri sa Panginoon,
D7         G           A      D    Bm
Nagagalak ang aking espiritu,
  Bm         Em   A7  D
sa 'king Tagapagligtas.

       D     A7         D
5. Ibinulid sa upuan /
    G               A7          D
ang mga makapangyarihan;
G     D            A7       Bm
Itinampok,        itinaas /
           E7                   A7
ang mga mababang - loob.
(Ulitin ang Koro)

6. At Kanya namang binusog/
ang mga nangagugutom;
Pinaalis, walang dala,/
ang mayamang mapagmataas.
(Ulitin ang Koro)

7. Inampon N'ya ang Israel/
na Kanyang aliping hinirang
Sa dakila N'yang pagmamahal/
at dala ng laking awa N'ya.
(Ulitin ang Koro)

8. Ayon sa ipinangako N'ya/
sa ating mga magulang.
Kay Abraham at lipi n'ya /
at ito'y sa mapagkailanman.
(Ulitin ang Koro)

9. Luwalhati sa Ama,/
sa Anak at sa 'Spiritu Santo;
Kapara noong unang-una,/
ngayon at magpakailanman.
(Ulitin ang Koro)

2018 Catholic Songbook
Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

1 comment:

  1. This is such a beautiful gospel song. Thank you for sharing.

    ReplyDelete

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.